Geen producten in je winkelmand.

0

De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is het inspraakorgaan dat ouders en personeel vertegenwoordigt. De MR houdt zich bezig met het beleid van de school. Zij heeft op onderdelen instemmingsrecht of adviesrecht. De medezeggenschap is voor alle openbare scholen, die deel uitmaken van Stichting Talent Primair, centraal geregeld via het medezeggenschapsreglement. Dit reglement is gebaseerd op wettelijke uitgangspunten. De MR heeft formele bevoegdheden. Het bevoegd gezag zal zich bij besluitvormingsprocessen, meestal via de directie, wenden tot de MR c.q. tot de personeels- of oudergeleding daarvan. De verkiezing van de MR vindt conform eerder genoemd reglement eens in de 3 jaar plaats. De MR van onze school telt 6 leden: in principe 3 ouders en 3 leerkrachten.
De directie kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont een deel van de vergadering bij als toelichter/adviseur. De MR heeft een eigen voorzitter.

Aangezien OBS Koningin Emma deel uitmaakt van Talent Primair heeft de MR een afgevaardigde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin vertegenwoordigers van de deelnemende scholen zitting hebben. De GMR stelt de algemene kaders voor Villa Primair vast en bespreekt schooloverstijgende zaken zoals het bestuursformatieplan en de huisvesting voor de scholen.

De openbare vergaderingen van de MR worden in de Jaarkalender aangegeven. Van iedere vergadering zullen de goedgekeurde notulen op de website geplaatst worden. U kunt, indien gewenst, één van de vertegenwoordigers van uw geleding benaderen of mailen naar medezeggenschapsraad@emmaschool.nl. De leden van de MR vindt u hier:
http://emmaschool.nl/ouders/ouderparticipatie/oudergeleding/. Voor het schooljaar 2017-2018 zijn dit de vergaderdata:
  • Woensdag 1 November 2017
  • Dinsdag 12 December 2017
  • Maandag 19 Februari 2018
  • Donderdag 22 maart 2018
  • Woensdag 19 april 2018
  • Dinsdag 19 juni 2018
  • Maandag 9 juli 2018
MR notulen en andere documenten:

Vraag en antwoord nieuwe schooltijden Emmaschool april 2018

MR notulen april 2018

MR notulen maart 2018

MR notulen februari 2018

MR notulen december 2017

MR notulen november 2017

MR notulen juni 2017

Advies MR formatie 2017-2018

MR notulen mrt. 2017

MR notulen jan. 2017

MR notulen dec. 2016

MR notulen okt. 2016

MR notulen sep. 2016

MR notulen 27 juni 2016

MR notulen 14 juni 2016

MR notulen maart 2016

MR notulen jan. 2016

MR notulen nov. 2015

MR notulen sept. 2015

MR notulen jun. (2) 2015

MR notulen jun. (1) 2015

MR notulen apr. 2015

MR notulen feb.2015

MR notulen nov.2014

MR notulen okt.2014

MR notulen sept.2014