Geen producten in je winkelmand.

0

De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan, dat ouders en personeel vertegenwoordigt. De MR houdt zich bezig met het beleid van de school. Zij heeft op onderdelen instemmingsrecht of adviesrecht. De medezeggenschap is voor alle openbare scholen, die deel uitmaken van Villa Primair, centraal geregeld via het medezeggenschapsreglement. Dit reglement is gebaseerd op wettelijke uitgangspunten. De MR heeft formele bevoegdheden. Het bevoegd gezag zal zich bij besluitvormingsprocessen, meestal via de directie, wenden tot de MR c.q. tot de personeels- of oudergeleding daarvan. De verkiezing van de MR vindt conform eerder genoemd reglement eens in de 3 jaar plaats. De MR van onze school telt 6 leden: in principe 3 ouders en 3 leerkrachten.
De directie kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont een deel van de vergadering bij als toelichter/adviseur. De MR heeft een voorzitter .

Aangezien OBS Koningin Emma deel uitmaakt van Villa Primair heeft de MR een afgevaardigde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin vertegenwoordigers van de deelnemende scholen zitting hebben. De GMR stelt de algemene kaders voor Villa Primair vast en bespreekt schooloverstijgende zaken zoals het bestuursformatieplan en de huisvesting voor de scholen.

De openbare vergaderingen van de MR worden in de Jaarkalender aangegeven. Van iedere vergadering zullen de goedgekeurde notulen zullen op de website geplaatst worden. U kunt, indien gewenst, één van de vertegenwoordigers van uw geleding benaderen of mailen naar medezeggenschapsraad@emmaschool.nl